Your search results

Uvjeti korištenja

Opći uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Sukladno odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN br.107 od 19.10.2007.godine) za agenciju ADRION NEKRETNINE iz Makarske ovim aktom definirani su:

Opći uvjeti poslovanja

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Općim uvjetima poslovanja posrednika u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: posrednik) i fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu nalogodavac) koja sa posrednikom sklapa pisani ugovor o posredovanju.
Opći uvjeti su sastavni dio ugovora o posredovanju sklopljenim između posrednika i nalogodavca.

Članak 2.

Pojedini pojmovi i nazivi u smislu ovih Općih uvjeta imaju sljedeće značenje: Posrednik u prometu nekretnina ? agencija za promet nekretninama ADRION NEKRETNINE iz Makarske, Kralja Zvonimira 3a.
Posredovanje u prometu nekretnina radnje su posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja nalogodavaca i treće osobe te pregovora i pripreme za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.
Nekretnine su čestice zemljine površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina).
Treća osoba je osoba koju posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati sa nalogodavcem radi pregovora o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina.
Posrednička naknada je iznos koji je nalogodavac dužan isplatiti posredniku za usluge poredovanja.

PONUDA NEKRETNINA
Članak 3.

Ponuda nekretnina temelji se na podacima koje posrednik dobije pismenim ili usmenim putem od nalogodavca. Posrednik zadržava mogućnost greške u opisu i cijeni nekretnine, te mogućnost da je oglašena nekretnina već prodana (iznajmljena) ili je vlasnik odustao od prodaje (najma).
Ponude, podatke i obavijesti koje posrednik daje nalogodavcu, nalogodavac mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz pismeno odobrenje agencije smije prenijeti trećim osobama.
Ukoliko je nalogodavac već upoznat sa nekretninama iz koje mu je posrednik ponudio, obvezan je o tome bez odgode obavijestiti agenciju pisanim putem, putem elektroničke pošte (e-mail), faksom ili preporučenim pismom.

CIJENE NEKRETNINA
Članak 4.

Cijene nekretnina su iskazane u eurima, a plative u protuvrijednosti u kunama.

UGOVOR O POSRDOVANJU
Članak 5.

Ugovorom o posredovanju posrednik se obvezuje dovesti u kontakt dovesti u vezu s nalogodavcem osobu koja bi s njim pregovarala o sklapanju Ugovora, a nalogodavac se obvezuje isplatiti mu određenu proviziju, ako ugovor bude sklopljen.
Ugovor o posredovanju (u daljnjem tekstu: posrednički ugovor) sklapa se između posrednika i nalogodavca.
U posredničkom ugovoru moraju biti istinito, točno i potpuno naznačeni bitni podaci za prodaju/kupnju nekretnine.
U koliko nije potpisan ugovor o posredovanju nalogodavac nije dužan poredniku isplatiti naknadu, a sve u slučaju ukoliko posrednik na neki drugi način ne dokaže da je posredovao prilikom sklapanja pravnog posla.
Posrednik po nalogu za posredovanje za prodaju ili kupnju nekretnine od strane nalogodavca, a prije zaključenja posredničkog ugovora, može posredovati u ime nalogodavca i ukoliko mu je on potpisao samo pisani Nalog za posredovanje za kupnju/prodaju/najam/zakup, u kojemu nalogu su također naznačeni podaci o nekretnini, te posrednička naknada. Radni nalozi za posredovanje su špranca agencije ADRION NEKRETNINE koje agent koristi po nalogu za izlazak na teren od strane nalogodavca.
Posrednik može na inzistiranje prodavatelja temeljem njegovog usmenog naloga vršiti uslugu oglašavanja nekretnine na svojim web stranicama i istu evidentirati u posrednički dnevnik, a kada se za predmetnu nekretninu zainteresira potencijalni kupac o tome će obavijestiti prodavatelja, te s istim potpisati ugovor o posredovanju ukoliko ga prodavatelj bude želio potpisati, dok u suprotnom posrednik nije obvezan potencijalnog kupca dovesti u vezu s prodavateljem, a sve u slučaju ukoliko posrednik ne želi pristati na posredovanje samo s jedne strane odnosno da svoju umanjenu posredničku naknadu naplaćuje samo od strane kupca na temelju pisanog ili usmenog naloga o posredovanju s kupcem.
Članak 6.

Kod prodaje nekretnine koja je u suvlasništvu više osoba, potreban je pisani pristanak svih suvlasnika ili predstavnika svih suvlasnika za prodaju nekretnine u vidu prihvaćanja posredničkog ugovora.
OBVEZE POSREDNIKA
Članak 7.

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama posrednik se obvezuje: 1. nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem (kupac ili prodavatelj) osobu
radi sklapanja posredovanog posla;
2. agencija će upoznati nalogodavca sa prosječnom tržišnom cijenom sličnenekretnine;
3. agencija će izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugostvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na:

-očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišno knjižnim stanjem nekretnine,
-upisana stvarna prava ili druga prava trećih na nekretninu,
-pravne posljedice ne ispunjavanja obveza prema trećoj strani,
-nedostatke građevine i uporabne dozvole sukladno posebnom zakonu,
-okolnosti obveze primjene prava prvokupa i ograničenja u pravnom prometu sukladno posebnim propisima;
posrednik će obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu (fotografiranje nekretnine i obrada fotografija, izvršiti proračune vezane za nekretninu, definirati površine, odrediti udajenosti nekretnine, za veće ili kompleksnije nekretnine elaboriranje sadržaja, mogućnosti, poslovne isplativosti i sl.), oglasiti nekretninu na odgovarajući način (što podrazumijeva oglašavanje na agencijskim internet stranicama, u tiskovnim kao i elektroničkim medijima za oglašavanje), te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove; omogućiti pregled nekretnina;
posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do do sklapanja ugovora;
čuvati osobne podatke nalogodavca, te po pisanom nalogu nalogodavca čuvati
kao poslovnu tajnu posatke o nekretnini za koju posreduje ili u svezi s tom
nekretninom ili s poslom za koji posreduje;
ukoliko je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu
predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornom uređenju koji se
odnose na to zemljište;
obavijestiti nalogodava o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje
su mu poznate ili mu moraju biti poznate.
OBVEZE NALOGODAVACA
Članak 8.

Potpisom ugovora o posredovanju u prometu nekretnia nalogodavac se obvezuje da će obaviti sljedeće: 1. obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje usluga
posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini, te ako posjeduje dati
posredniku na uvid lokacijsku, građevinsku, uporabnu dozvolu za predmetnu
nekretninu, te dati na uvid dokaze o ispunjavanju svih obveza koje proizilaze
iz posjedovanja nekretnine;
2. dati na uvid posredniku isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na
nekretnini i druga stvarna prava na nekretnini koja je predmet ugovora te
upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete, prava i služnosti
koji postoje na nekretnini;
3. osigurati razgledavanje nekretnine posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za
zaključivanje posredovnog posla;
4. obavijestiti posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što
posebno uključuje opis nekretnine i cijenu;
5. nakon zaključenja posredovnog pravnog posla, odnosno predugovora o
kupoprodaji nekretnine kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao,
isplatiti posredniku posredničku naknadu ukoliko su posrednik i nalogodavac
ugovorili da se pravo na plaćanje posredndičke naknade stječe već pri
sklapanju predugovora;
6. ako je to izričito ugovoreno nadoknaditi posredniku troškove učinjene tijekom
posredovanja, koji prelaze uobičajene troškove posredovanja;
7. obavijestiti posrednika pisanim putem o svim promjenama vezanim uz posao
za koji je ovlastio posrednika.

POSREDNIČKA NAKNADA
Članak 9.

Posrednik za svoj rad naplaćuje naknadu pa mu za posredovanje pripada posrednička naknada u iznosu koji se određuje dogovorom između posrednika i nalogodavca, te je kao takva istaknuta u ugovoru o posredovanju.
Zakonom o posredovanju je određeno da visina naknade u ukupnom iznosu, po jednom pravnom poslu, ne smije prelaziti 6% od kupoprodajne cijena nekretnine, uvećano za iznos PDV-a (25% na proviziju).
Posrednik stječe pravo na naknadu u cijelosti neposredno nakon zaključenja posredovnog posla, odnosno potpisivanjem Ugovora o kupoprodaji nekretnine ili Predugovora o kupoprodaji nekretnine, kojim se nalogodavci obvezuju zaključiti posredovani posao.
Vrijeme i rokovi plaćanje naknade također su stvar dogovora između posrednika i nalogodavca.
Članak 10.

Smatra se da je posrednik omogućio nalogodavcu vezu sa drugom osobom (fizičkom ili pravnom) o pregovaranju za sklapanje posredovnog posla, ako je omogućeno nalogodavcu stupanje u vezu sa drugom osobom sa kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je: – neposredno odveo ili uputio nalogodavca ili treću osobu u razgledavanje
predmetne nekretnine,
– organizirao susret između nalogodavca i druge ugovorne strane radi
pregovaranja za sklapanje pravnog posla,
– nalogodavcu iznio podatke o drugoj strani (priopćio mu točnu lokaciju
predmetne nekretnine, adresu ili iznio bilo koji kontaktni podatak druge strane: ime, broj telefona, telefaksa ili elektroničke pošte e-mail),
– pisano elektroničkim putem poslao ponudu koja sadrži detalje o nekretnini,
lokaciju i fotografije predmetne nekretnine.

Članak 11.

Posrednik ima pravo na naplatu posredničke naknade i kada nalogodavci u suprotnosti sa ugovorom ili nalogom za posredovanje zloupotrijebe posrednikove informacije, te zaključe pravni posao mimo posrednika s osobama s kojima ih je u vezu doveo posrednik, u tom slučaju nalogodavci su dužni platiti posredniku cijelu iznos dogovorene naknade.
Posrednik ima pravo na naplatu naknade ukoliko bračni ili izvanbračni drug, potomak ili roditelj nalogodavca zaključi posredovani pravni posao s osobom sa kojom je nalogodavca doveo u vezu posrednik.

Članak 12.

Posrednik može ugovoriti pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje naloga i zatražiti da mu se unaprijed akontiraju sredstva za određene izdatke za troškove.
PRESTANAK UGOVORA
Članak 13.

Ugovor o posredovanju sklapa se na rok od 12 mjeseci ili na neodređeno vrijeme, a prestaje istekom roka na koji je sklopljen, osim ako u tom roku nije sklopljen pravi posao za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovorenih strana.
Nalogodavac će priznati posredovanje i nakon isteka ugovora ukoliko je kontakt sa trećom osobom ostvaren tijekom trajanja ugovora.
Ako u roku 2 godine nakon prestanka važenja ugovora nalogodavac sklopi pravni posao sa osobom sa kojom ga je povezao posrednik, a za koji je posrednik posredovao u vrijeme važenja ugovora, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako ugovorom nije drugačije ugovoreno.
Ukoliko je istekao rok ugovora o posredovanju, a nalogodavac sa posrednikom nije obnovio ugovor, posrednik u tom slučaju može primijeniti članak 5., stavak 4. ovih Općih uvjeta poslovanja.

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 14.

Za odnose između posrednika i ostalih kojih se tiče posredovanje, a koji odnosi nisu uređeni ovim Općim uvjetima ili posredničkim ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima RH.
Za sudske sporove nadležan je sud u Makarskoj, osim ako se drugačije ne dogovori.

Compare Listings